WWorkout: Kettlebell complex 2

15min AMRAP: 5x Kettlebell swing 5x Kettlebell High Pull 5x Kettlebell Clean & Jerk (Rechts) 5x Kettlebell Clean & Jerk (Links) 5x Kettlebell Thrusters (Rechts)…